Remue.c@t

Procés de publicació

S’enviarà a l’autor de correspondència un justificant de recepció del treball i, en un termini màxim de 2 mesos s’informarà sobre si ha estat acceptat i la data possible de publicació. Quan un treball es retorni a l’autor perquè hi faci modificacions abans d’haver-lo acceptat definitivament o abans de publicar-lo, caldrà remetre’l de nou al Comitè Editorial abans d’un termini màxim d’un mes. Quan l’article es trobi en premsa, l’autor rebrà per correu electrònic unes proves amb la versió final del seu treball per fer-ne la correcció, i caldrà que les retorni dins les 48 hores següents a la recepció. El Comitè Editorial podrà suggerir modificacions en el text quan les cregui necessàries, i també refusar la publicació dels treballs que no consideri adients o que no s’adaptin a les normes de REMUE.c@t.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Se enviará al autor de correspondencia un acuse de recibo del trabajo y en un plazo máximo de 2 meses se le informará sobre si ha sido aceptado y la posible fecha de publicación. Cuando un trabajo se devuelva al autor para que haga modificaciones antes de haberlo aceptado definitivamente o antes de publicarlo, se deberá remitir nuevamente con los cambios al Comité Editorial antes de un plazo máximo de un mes. Cuando el artículo se encuentre en prensa, el autor recibirá por correo electrónico unas pruebas con la versión final de su trabajo para hacer la corrección, y será necesario que las devuelva dentro de las 48horas siguientes a la recepción. El Comité Editorial podrá sugerir modificaciones en el texto cuando las crea necesarias y también rehusar la publicación de los trabajos que no considere adecuados o que no se adapten a las normas de REMUE.c@t.