Remue.c@t

Seccions/Secciones

A més dels apartats destinats a publicar notícies i informació sobre les activitats científiques de la Societat, la revista consta, fonamentalment, de les seccions següents:

Editorials:

Articles encarregats pel Comitè Editorial sobre temes d’especial transcendència i actualitat en l’àmbit de les urgències i emergències. Els autors que espontàniament vulguin col·laborar en aquesta secció hauran de consultar-ho prèviament amb l’Assistent Editorial.

Originals breus:

Treballs d’investigació original amb la següent estructura: resum estructurat, introducció, mètodes, resultats, discussió i bibliografia. La seva extensió serà inferior a 1.500 paraules, amb un màxim de 3 taules i/o figures, 15 cites bibliogràfiques i 6 autors.

Casos clínics:

Aquesta és una secció important d’aquesta revista que té com a finalitat poder fer difusió (clínica i docent) dels casos clínics que atenem en el dia a dia als nostres Serveis d’Urgències. Els casos clínics han de ser reals, de qualsevol patologia. Els casos presentats han hagut de ser atesos a un Servei d’Urgències i és indispensable que el cas clínic tingui un diagnòstic de certesa encara que aquest no s’hagi realitzat al Servei d’Urgències. El Comitè Editorial valorarà per sobre d’altres punts (raresa, singularitat,...) el fet de que el cas pugui ser didàctic i que permeti una bona revisió de la bibliografia.

Imatges clíniques:

Treballs basats en una sola imatge (radiològica o clínica) que permeti il·lustrar el cas clínic i sigui prou explicita i docent. La imatge anirà acompanyada d’un comentari clínic amb una extensió inferior a 300 paraules, amb un màxim de 3 autors i 3 cites bibliogràfiques.

Fotografies:

Es pot enviar una sola fotografia amb una temàtica pròpia dels diferents àmbits de les Urgències i Emergències. La fotografia anirà acompanyada d’un breu comentari-reflexió amb una extensió inferior a 300 paraules i amb un màxim de 2 autors. La fotografia ha de ser original i propietat d’un dels autors signants. En cap cas s’admetran fotografies on es reconeguin persones sense la corresponent autorització de les mateixes.

Comentaris bibliogràfics:

Es realitzaran pel propi Comitè Editorial o a petició d’aquest. Es realitzaran comentaris sobre articles científics publicats a altres revistes que tinguin un especial interès a l’àmbit de les Urgències i Emergències. La extensió del comentari serà inferior a 750 paraules, un màxim de 5 cites i 2 autors

Punt de vista:

Comentaris o reflexions sobre un tema d’actualitat de l’àmbit de les Urgències o Emergències. La extensió serà inferior a 750 paraules, 2 autors i, tot i que no es considera indispensable, es poden incloure un màxim de 5 cites.

Cartes al director:

Comentaris sobre qualsevol publicació recent de la revista. L’extensió serà inferior a 500 paraules, amb un màxim de 8 cites i 4 autors sense Taules ni figures. Si la carta fa referència a un treball publicat recentment, s’enviarà la carta a l’autor del treball per que pugui exercir el seu dret a rèplica si ho considera oportú.

Revisions:

Revisió extensa d’un tema de l’àmbit de les Urgències i les Emergències, amb una acurada revisió bibliogràfica que inclogui les principals cites del tema en qüestió. Les revisions generalment es faran per encàrrec del Comitè Editorial, tot i que es poden avaluar revisions que siguin remeses sense encàrrec previ. La seva extensió serà inferior a 3.000 paraules, amb un màxim de 8 taules i/o figures, 60 cites i 4 autors. Les revisions hauran d’anar acompanyades d’un resum amb un màxim de 300 paraules.

Altres seccions:

Generalment per encàrrec del Comitè Editorial, es poden publicar de forma eventual altres seccions (Documents de consens, articles especials, Guies clíniques, ...).

ReMUE.c@t també publicarà el resum o textos íntegres de comunicacions orals, pòsters i sessions d’actualització organitzats per la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències i que siguin presentats en el si dels diferents actes científics (reunions, congressos...) que s’organitzin.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Además de los apartados destinados a publicar noticias e información sobre las actividades científicas de la Sociedad, la revista consta fundamentalmente de las siguientes secciones:

Editoriales:

Artículos encargados por el Comité Editorial sobre temas de especial trascendencia y actualidad en el ámbito de las urgencias y emergencias. Los autores que espontáneamente deseen colaborar en esta sección deberán consultarlo previamente con el Asistente Editorial.

Originales breves:

Trabajos de investigación original con la siguiente estructura: resumen estructurado, introducción, métodos, resultados, discusión y bibliografía. Su extensión será inferior a 1.500 palabras, co nun máximo de 3 tablas y/o figuras, 15 citas bibliográficas y 6 autores.

Casos clínicos:

Esta e suna sección importante de esta revista que tiene como finalidad poder hacer difusión (clínica y docente) de los casos clínicos que atendemos en el día a día en nuestros Servicios de Urgencias. Los casos clínicos deben ser reales, de cualquier patología. Los casos presentados han tenido que ser atendidos en un Servicio de Urgencias y es indispensable que el caso clínico tenga un diagnóstico de certeza aunque éste no se haya realizado en el Servicio de Urgencias. El Comité Editorial valorará por encima de otros puntos (rareza, singularidad,...) el hecho de que el caso pueda ser didáctico y que permita una buena revisión de la bibliografía.

Imágenes clínicas:

Trabajos basados​​ en una sola imagen (radiológica o clínica) que permita ilustrar el caso clínico y sea suficientemente explícita y docente. La imagen irá acompañada de un comentario clínico con una extensión inferior a 300 palabras, con un máximo de 3 autoressy 3 citas bibliográficas.

Fotografías:

Se puede enviar una sola fotografía con una temática propia de los diferentes ámbitos de las Urgencias y Emergencias. La fotografía irá acompañada de un breve comentario-reflexión con una extensión inferior a 300 palabras y con un máximo de 2 autores. La fotografía debe ser original y propiedad de uno de los autores firmantes. En ningún caso se admitirán fotografías donde se reconozcan personas sin la correspondiente autorización de las mismas.

Comentarios bibliográficos:

Serán realizados por el propio Comité Editorial o a petición de éste. Se realizarán comentarios sobre artículos científicos publicados en otras revistas que tengan un especial interés en el ámbito de las Urgencias y Emergencias. La extensión del comentario será inferior a 750 palabras, con un máximo de 5 citas y 2 autores.

Punto de vista:

Comentarios o reflexiones sobre un tema de actualidad del ámbito de las Urgencias o Emergencias. La extensión será inferior a 750 palabras, 2 autores y, aunque no se considera indispensable, se puede incluir un máximo de 5 citas.

Cartas al director:

Comentarios sobre cualquie rpublicación reciente de la revista. La extensión será inferior a 500 palabras, con un máximo de 8 citas y 4 autores sin Tablas ni figuras. Si la carta hace referencia a un trabajo publicado recientemente, se enviará al autor del trabajo para que pueda ejercer su derecho a réplica si lo considera oportuno.

Revisiones:

Revisión extensa de un tema del ámbito de las Urgencias y las Emergencias, con una cuidadosa revisión bibliográfica que incluya las principales cita sdel tema en cuestión. Las revisiones generalmente se harán por encargo del Comité Editorial, aunque se pueden evaluar revisiones que sean remitidas sin encargo previo. Su extensión será inferior a 3.000 palabras, con un máximo de 8 tablas y/o figuras, 60 citas y 4 autores. Las revisiones deberán ir acompañadas de un resumen con un máximo de 300 palabras.

Otras secciones:

Generalmente por encargo del Comité Editorial, se podrán publicar de forma eventual otras secciones (Documentos de consenso, artículos especiales, Guías clínicas,...).

Remue.c@t también publicará el resumen o textos íntegros de comunicaciones orales, pósters y sesiones de actualización organizados por la Societata Catalana de Medicina d'Urgències i Emergències y que sean presentados en el seno de los diferentes actos científicos (reuniones, congresos,...) que se organicen.