Remue.c@t

Normativa d'enviament/de envío

Els autors que vulguin enviar algun treball a ReMUE.c@t ho faran a la redacció de la revista mitjançant correu electrònic director@remue.cat 

L’enviament s’ha de fer en processador de text Word, orientació vertical de fulls DIN A4, marges superior i inferior de 2,5 cm i dret i esquerre de 3 cm, lletra Arial 12 amb interlineat 1,5 i text justificat, els fulls numerats correlativament en la part inferior dreta i no deixar línies en blanc excepte una sola per a separar cada secció.

L’enviament es farà mitjançant una carta de presentació i el manuscrit seguint les següents pautes:

 

A) Carta de presentació:

Dirigida al Director de REMUE.c@at, amb la signatura i D.N.I. de tots els autors, en la que es sol·liciti la valoració del treball per a  la seva publicació. Ha d’incloure la secció de la revista en la que es vol publicar i indicar que el treball no ha estat prèviament publicat o està en procés de valoració per un altre Comitè Editorial.

B) Manuscrit:

PRIMERA PÀGINA. Cal indicar, i per aquest ordre, les dades següents: títol del treball; nom i, preferentment, primer cognom dels autors; nom complet i localitat del centre de treball; nom de l’autor per a la correspondència, adreça electrònica; data de tramesa. Es farà constar expressament si part del treball ha estat objecte de presentació en alguna reunió, simposi o congrés, si ha estat guardonat amb algun premi, si ha rebut alguna subvenció i si existeix algun conflicte d’interessos. Finalment s’ha d’indicar el resultat del recompte de paraules sense tenir en compte ni el resum ni la bibliografia.

Els treballs per publicar a les seccions de treballs originals breus, i treballs de revisió han d’anar acompanyats d’un resum en català i castellà, que s’han de lliurar en fulls a part, i l’extensió dels quals no pot ser superior a 300 paraules ni inferior a 150. El resum no pot contenir dades que no es trobin en el text i el contingut s’ha d’estructurar d’acord amb les indicacions següents:

a) Treballs originals breus. El resum s’ha d’estructurar en cinc apartats: Introducció, Objectiu, Mètode, Resultats i Conclusions. En aquests apartats s’ha de descriure, respectivament, el problema motiu de la investigació, el que es pretén amb el treball, la manera de dur-lo a terme, els resultats més destacats i les conclusions que se’n deriven.

b) Treballs de revisió. El resum s’ha d’estructurar en tres apartats: Introducció, Revisió (resum de les dates mes importants de la revisió) i Comentari final (resumir en 15 paraules el missatge de la revisió).

A continuació, cal indicar entre tres i cinc paraules clau, d’acord preferiblement amb l’Index Medicus, sota les quals el treball pugui ser codificat (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

Es recomana la redacció en estil impersonal. Convé dividir clarament els treballs en apartats. Els originals breus en Introducció, Material o Pacients i Mètodes, Resultats i Discussió. El text de les revisions, després d’un primer apartat d’Introducció, ha de ser desenvolupat lliurement per l’autor, es recomana l’estructuració en dos apartats: -revisió i comentari final.

AGRAÏMENTS. Cal especificar en poques frases les contribucions que requereixen un agraïment, però que no justifiquen l’autoria del treball, els agraïments per ajuda tècnica i per ajut material (especificant el tipus d’ajut).

Les referències bibliogràfiques s’han de numerar per ordre d’aparició en el text, amb xifres aràbigues entre parèntesi. En tots els casos seran recollides en un full a part al final del treball, seguint les normes de Vancouver (http://www.icmje.org/urm_full.pdf).

C) Cas Clínic:

PRIMERA PÀGINA. Cal indicar, i per aquest ordre, les dades següents: títol del cas clínic; nom i, preferentment, primer cognom dels autors; nom complet i localitat del centre de treball; nom de l’autor per a la correspondència, adreça electrònica; data de tramesa. Es farà constar expressament si el cas clínic s’ha presentat en alguna reunió o congrés, si ha estat guardonat amb algun premi, si ha rebut alguna subvenció i si existeix algun conflicte d’interessos. Finalment s’ha d’indicar el resultat del recompte de paraules sense tenir en compte la bibliografia.

CAS CLíNIC

El cas clínic s’ha d’estructurar seguint els següents apartats:

 1. Títol del cas (majúscules i menys de 15 paraules)
 2. Motiu de consulta (menys de 30 paraules)
 3. Antecedents personals
 4. Malaltia actual
 5. Exploració física
 6. Proves complementàries realitzades a Urgències.
 7. Diagnòstic diferencial a Urgències.
 8. Evolució clínica i proves complementàries realitzades fora d’Urgències.
 9. Diagnòstic final
 10. Discussió (màxim 1 pàgina): Els autors valoraran la importància del cas clínic i el que es pot aprendre del cas.
 11. Bibliografia (entre 3 i 10 cites bibliogràfiques)
 12. Fotos o imatges clíniques i radiològiques que es considerin oportunes

D) Imatges o Fotografies:

PRIMERA PÀGINA. Cal indicar, i per aquest ordre, les dades següents: títol de la fotografia o imatge; nom i, preferentment, primer cognom dels autors; nom complet i localitat del centre de treball; nom de l’autor per a la correspondència, adreça electrònica; data de tramesa. Finalment s’ha d’indicar el resultat del recompte de paraules sense tenir en compte la bibliografia.

IMATGE O FOTOGRAFIA

S’enviaran en format “jpeg” amb una resolució màxima de 80 píxels/polçada.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Los autores que deseen enviar algún trabajo a ReMUE.c@t lo harán a la redacción de la revista mediante correo electrónico director@remue.cat

El envío se hará en procesador de texto Word, orientación vertical de hoja DINA4, márgenes superior e inferior de 2,5cm y derecho e izquierdo de 3cm, letra Arial 12 con interlineado 1,5 y texto justificado, las hojas numeradas correlativamente en la parte inferior derecha y no dejar líneas en blanco excepto una para separar cada sección.

El envío se hará mediante una carta de presentación y el manuscrito siguiendo las siguientes pautas:

 

A) Carta de presentación:

Dirigida al Director de REMUE.c@t, con la firma y DNI de todos los autores, en la que se solicite la valoración del trabajo para su publicación. Debe incluir la sección de la revista en que se quiere publicar e indicar que el trabajo no ha sido previamente publicado o si está en proceso de valoración por otro Comité Editorial.

B) Manuscrito:

PRIMERA PÁGINA. Hay que indicar, y por este orden, los siguientes datos: título del trabajo; nombre y preferentemente, primer apellido de los autores; nombre completo y localidad del centro de trabajo; nombre del auto rpara la correspondencia, correo electrónico, fecha de envío. Se hará constar expresamente si parte del trabajo ha sido objeto de presentación en alguna reunión, simposium o congreso, si ha sid ogalardonado con algún premio, si ha recibido alguna subvención y si existe algún conflicto de intereses. Finalmente se debe indicar el resultado del recuento de palabras sin tener en cuenta ni el resumen ni la bibliografía.

Los trabajos para publicar en las secciones de trabajos originales breves, y trabajos de revisión deben ir acompañados de un resumen en catalán y castellano, que se entregarán en hojas aparte, y cuya extensión no puede ser superior a 300 palabras ni inferior a 150. El resumen no puede contener datos que no se encuentren en el texto y el contenido se estructurará de acuerdo con las siguientes indicaciones:

a) Trabajos originales breves. El resumen debe estructurarse en cinco apartados: Introducción, Objetivo, Método, Resultados y Conclusiones. En estos apartados se describirá, respectivamente, el problema motivo de la investigación, lo que se pretende con el trabajo, la manera de llevarlo a cabo, los resultados más destacados y las conclusiones que se derivan.

b) Trabajos de revisión. El resumen debe estructurarse en tres apartados: Introducción, Revisión (resumen de las fechas más importantes de la revisión y Comentario final (resumir en 15 palabras el mensaje de la revisión.

A continuación, debe indicarse entre tres y cinco palabras clave, de acuerdo preferiblemente con el Index Medicus, bajo las cuales el trabajo pueda ser codificado (http://www.nlm.nih.gov/mesh/meshhome.html).

Se recomienda la redacción en estilo impersonal. Conviene dividir claramente los trabajos en apartados. Los originales breves en Introducción, Material o Pacientes y Métodos, Resultados y Discusión. El texto de las revisiones, después de un primer apartado de Introducción, debe ser desarrollado libremente por el autor, se recomienda la estructuración en dos apartados: revisión y comentario final.

AGRADECIMIENTOS. Hay que especificar en pocas frases las contribuciones que requieren un agradecimiento, pero que no justifican la autoría del trabajo, los agradecimientos por ayuda técnica y por ayuda material (especificando el tipo de ayuda)

Las referencias bibliográficas se numerarán por orden de aparición en el texto, con números arábigos entre paréntesis. En todos los casos serán recogidas en una hoja aparte al final del trabajo, siguiendo las normas de Vancouver (http://www.icmje.org/urm_full.pdf).

C) Caso Clínico:

PRIMERA PÁGINA. Hay que indicar, y por este orden, los siguientes datos: título del caso clínico; nombre y, preferentemente, primer apellido de los autores; nombre completo y localidad del centro de trabajo; nombre del autor para la correspondencia, correo electrónico, fecha de envío. Se hará constar expresamente si el caso clínico se ha presentado en alguna reunión o congreso, si ha sido galardonado con algún premio, si ha recibido alguna subvención y si existe algún conflicto de intereses. Finalmentese debe indicar el resultado del recuento de palabras sin tener en cuenta la bibliografía.

CASO CLÍNICO

El caso clínico debe estructurarse siguiendo los siguientes apartados:

Título del caso (mayúsculas y menos de 15 palabras)
Motivo de consulta (menos de 30 palabras)
Antecedentes personales
Enfermedad actual
Exploración física
Pruebas complementarias realizadas a Urgencias.
Diagnostico diferencial a Urgencias.
Evolución clínica i pruebas complementarias realizadas fuera de Urgencias.
Diagnóstico final
Discusión (máximo 1 página): Los autores valorarán la importancia del caso clínico y lo que se puede aprender del caso.
Bibliografía (entre 3 y 10 citas bibliográficas)
Fotos o imágenes clínicas y radiológicas que se consideren oportunas

D) Imágenes o Fotografías:

PRIMERA PÁGINA: Hay que indicar, y por este orden, los siguientes datos: título de la fotografía o imagen; nombre y preferentemente, primer apellido de los autores; nombre completo y localidad del centro de trabajo; nombre del autor para la correspondencia, e-mail; fecha de envío. Finalmente se debe indicar el resultado del recuento de palabras sin tener en cuenta la bibliografía.

IMAGEN O FOTOGRAFIA

Se enviarán en formato "JPEG" con una resolución máxima de 80 píxeles / pulgadas.